ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อกระจกโค้งนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ นิ้วและกระจกโค้งนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ นิ้วพร้อมเสาติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 กรกฎาคม 2562

ซื้อผงเคมีดับเพลิง พร้อมบรรจุ ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 กรกฎาคม 2562

ซื้อเครื่องไทยทาน ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 กรกฎาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมฐานชนิดไฟเบอร์กลาส จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    9 กรกฎาคม 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา