ข่าวการเงิน

Displaying 1-10 of 124 results.
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2563 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กันยายน 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤษภาคม 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำ เดือนเมษายน 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 เมษายน 2563 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 เมษายน 2563 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มีนาคม 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563