เผยแพร่โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีทักษะด้านอาชีพตามความสนใจและความต้องการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!