เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ “การจัดทำอภิเษก” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดเตรียมพิธีและพร้อมที่จะดำเนินการพิธีพลีกรรมตักน้ำ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเป็นไปตามโบราณราชประเพณีทุกประการ

สำหรับการจัดทำน้ำอภิเษกในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๗ แหล่งและน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ ๔ สระ ได้แก่ สระแก้ว สระเกษ สระคา และสระยมนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี และแม่น้ำ ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี โดยพี่น้องประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกในวันที่ ๖ วันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด ดังนี้
 วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ “พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์”
เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี (จังหวัดเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด / การอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์
ฤกษ์เวลา ๑๑.๕๒-๑๒.๒๘ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร และเคลื่อนขบวนรถไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
 วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ “พิธีทำน้ำอภิเษก”
เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี (จังหวัดเพชรบุรี พระวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร) / ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์
เวลา ๑๗.๐๐ น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก
ฤกษ์เวลา ๑๗.๑๐ – ๒๒.๐๐ น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก / พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย
 วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ “พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก”
เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี (จังหวัดเพชรบุรี พระวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร) / ผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย / พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย
เวลา ๑๒.๐๐ น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
โอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพิธีอันสำคัญ โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง