#ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ ๖

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ ๖
ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ มีการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างทั่วประเทศ แนวโน้มพบผู้ปวยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว เป็นเมืองแห่ง
เศรษฐกิจ และมีเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวนหนึ่ง และมีผู้เดินทางเข้าไปในสถานที่เสี่ยง พร้อมกับพบปะกลุ่มคนที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกรุงเทพมหานครหลายราย
จังหวัดเพชรบุรีจึงได้ออกประกาศจังหวัด จำนวน ๕ ฉบับ
ฉบับที่ ๑ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชั่วคราว ลงวันที่ ๑๗ มีนาคุม ๒๕๖๓
ฉบับที่ ๒ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ ลงวันที่ ๑๗มีนาคม ๒๕๖๓
ฉบับที่ ๓ เรื่องขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ฉบับที่ ๔ เรื่องห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
และฉบับที่ ๕ ขอความร่วมมือในการงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุมตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ด้วยกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๖๓ อาจส่งผลให้มีผู้ที่ไปทำงานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งจัดว่าเป็นผู้มีโอกาสเสียงติดเชื้อ จนทำให้แนวโมของผู้สัมผัสโรค เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง