โครงสร้างส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสมนึก โกญจนวรรณ