ประธานชุมชน

ประธานชุมชนวัดอุตมิงค์พัฒนา

นางอำไพ ทวีสุข