ประธานชุมชน

ประธานชุมชนบ้านในพัฒนา

นายเรืองฤทธิ์ กล่อมทรัพย์