ประธานชุมชน

ประธานชุมชนศาลเจ้ากวงกงพัฒนา

นายณัฏฐพล บุตรน้ำเพชร