ประธานชุมชน

ประธานชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี

นายพัทธนันท์ เกียรติอุบลวงศ์