ประธานชุมชน

ประธานชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา

นางภูริตา จงพุทธรักษา