กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสมนึก โกญจนวรรณ