สำนักปลัดเทศบาล

สายตรงหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

บุคลาการงานธุรการ