แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-3 of 3 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลมสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
คำนำ.pdf
สารบัญ.pdf
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี.pdf
1 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หน้า 1-16.pdf
2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผน 4 ปี) หน้า 17-23.pdf
3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 การประเมินผลเชิงปริมาณ หน้า 24.pdf
4 ส่วนที่ 2 ข้อ1.2 (ต่อ) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 25-33.pdf
5 ส่วนที่3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 34-67.pdf
6 ส่วนที่ 3 (ต่อครั้งที่ 1) ยุทธศาสตร์ หน้า 68-76.pdf
7 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 หน้า 77-78.pdf
8 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.4 หน้า 79.pdf
9.แบบ ยท.03 หน้า 80-81.pdf
10 ส่วนที่ 4 หน้า 82-83.pdf
11 แบบ ผ.07 หน้า 84-85.pdf
12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒมนาโครงสร้างพื้นฐานฯ หน้า 86-109.pdf
13 ยุทธศาตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน หน้า 110-142.pdf
14 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 143-157.pdf
15 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดกาารองร์กร หน้า 158-176.pdf
16 แบบ ผ.02 เงินอุดหนุน หน้า 177-183.pdf
17 แบบ ผ.03 ประสานแผน อบจ. หน้า 184.pdf
18 แบบ ผ.08 ครุภัณฑ์ หน้า 185-188.pdf
19 ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ หน้า 189-190.pdf