เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 21 results.
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พงศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560