หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคมและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก21 ตุลาคม 2564
รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ทำจากเหล็ก 6 หุน ล้อตุ๊กๆ ด้านในกว้าง 65 ซม. จำนวน 1 คัน16 ตุลาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่องของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ตุลาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ตุลาคม 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลบ้านแหลม