หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเคลือบสารทีมีฟอสของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง3 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง1 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง1 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ ISUZU หมายเลขทะเบียน กง ๘๖๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน27 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา27 เมษายน 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลบ้านแหลม