หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง13 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง13 มิถุนายน 2564
จ้างดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะที่ ๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง11 มิถุนายน 2564
ซื้อชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM เครื่องส่ง 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง8 มิถุนายน 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ (กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง7 มิถุนายน 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลบ้านแหลม