หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา23 กรกฎาคม 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง23 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุ โครงการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง22 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ (กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง20 กรกฎาคม 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลบ้านแหลม