หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาชีวภาพกำจัดกลิ่น จำนวน ๕๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง8 เมษายน 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุข รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๘๙๖๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง8 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง5 เมษายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การโทรศัพท์เดิม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง1 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่างสำหรับติดตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง30 มีนาคม 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลบ้านแหลม