หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง5 มีนาคม 2564
จ้างจัดทำแผ่นพับสี A๔ ประชาสัมพันธ์การป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตามโครงการป้องกันก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง5 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง4 มีนาคม 2564
เช่าเต็นท์ติดตั้งบริเวณหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง4 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑฺ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๗๓๗ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง3 มีนาคม 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลบ้านแหลม