หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 มกราคม 2563 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มกราคม 2563 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2562 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 กรกฎาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562