หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่1700/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

1 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่1700/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564  สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!