หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คกก.ลุ่มน้ำ

8 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

               เทศบาลตำบลบ้านแหลมขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัคร คกก.ลุ่มน้ำประจำลุ่มน้ำ  ประกอบด้วย

               1) กรรมการลุ่มน้ำโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผวจ.ในเขตลุ่มน้ำนั้น ผู้แทนหน่วยงานที่กำหนดไว้เป็นกรรมการลุ่มน้ำโดยตำแหน่ง จำนวน 13 หน่วยงาน

               2) กรรมการลุ่มน้ำผู้แทน อปท.

               3) กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

               4) กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ

                  เพื่อสร้างการรับรู้หลักเกณฑ์ วิธีการ การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆใน คกก.ลุ่มน้ำตามที่กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำและกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คกก.ลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กำหนดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 22 ลุ่มน้ำ 76 จังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ส่งคู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ  ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆใน คกก.ลุ่มน้ำ  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ข้างล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง