แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                        กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562" จำนวน 7 แบบ ซึ่งเป็นแบบบ้านอารยสถาปัตย์ จำนวน 3 แบบ  โดยแบบบ้านสำเร็จรูป (ระบบประสานพิกัด) จำนวน 4 แบบ  โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้  โดยไม่ต้องแนบรายการคำนวณ  และไม่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกลงนามรับรองอีก

                       เทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงแจ้งประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบ และสามารถดาวโหลดแบบบ้านด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง