หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 5 results.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 ก.ค.2562-ก.ย.2562.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.2562-มิ.ย.2562.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ม.ค.2562-มี.ค.2562.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 2564-ก.ย. 2564.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 2563-ก.ย. 2563.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 เม.ย. 2563-มิ.ย.2563.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ต.ค.2561- ธ.ค.2561.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 2563 - มี.ค 2563.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 2563-ธ.ค. 2563.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564.pdf
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
ประกาศแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ฯ.pdf
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ.pdf
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน.pd
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการ.pdf
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.docx.pdf
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ.pdf