ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3)จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง