หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 เมษายน 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มีนาคม 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 พฤศจิกายน 2557 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2557 รายงานงบรับ- จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2557 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2557
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 สิงหาคม 2557 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 กรกฎาคม 2557 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2557