หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ตุลาคม 2559 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 กันยายน 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 สิงหาคม 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กรกฎาคม 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุยายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 มิถุนายน 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤษภาคม 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 มีนาคม 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙